Κατάταξη Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε Κατηγορίες Κλειδιών

Στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου για τον τρόπο αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων (Νόμος 4276/2014, ΦΕΚ 155Α) τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) πρέπει μέχρι τις 31/12/2017 να έχουν προβεί στην έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ).

 

Βάσει λοιπόν και της Υπουργικής Απόφασης 21185/2014 (ΦΕΚ 2840Β) {όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 91/2015, ΦΕΚ 69Β} που εξειδικεύει διαδικασίες και κριτήρια για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα, απαιτείται η λήψη Πιστοποιητικού Κατάταξης έως την παραπάνω προθεσμία. Ο τρόπος λήψης του εν λόγω πιστοποιητικού είναι μέσω επιθεώρησης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης με ειδική σχετική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ όπως καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση 219/2015 (ΦΕΚ 14Β).

Τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες κλειδιών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία κλειδιών 2 κλειδιά 3 κλειδιά 4 κλειδιά
Βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων ανά
κατηγορία κλειδιών
<3.500 3.500 5.500

Ο παραπάνω αριθμός μορίων προκύπτει βάσει Προαιρετικών Βαθμολογούμενων Κριτηρίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 21185/2014 (ΦΕΚ 2840Β) όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την ΥΑ 91/2015 (ΦΕΚ 69Β). Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να πληρούνται όλες οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην εκάστοτε κατηγορία κλειδιών.

Αναφορικά με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, βασική αλλαγή που πλέον προβλέπεται είναι η σημαντική αύξηση της βαθμολογίας των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων που εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης. Η ενίσχυση στα μόρια παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ειδικές Πιστοποιήσεις Μόρια
Πιστοποίηση βάσει συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 ή άλλα παρεμφερή) 150
Πιστοποίηση βάσει συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικά σήματα (EMAS, ISO  4001, ECOLABEL, GREEN KEY ή άλλα παρεμφερή) 150

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αυτοαξιολόγηση του καταλύματος πριν την οποιαδήποτε σχετική αίτηση για την λήψη του Πιστοποιητικού Κατάταξης η οποία γίνεται από την ίδια την επιχείρηση και είναι δεσμευτική αναφορικά με την κατηγορία αστέρων βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης.

H ENVITY διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας στη διαδικασία λήψης της σχετικής Πιστοποίησης Κατάταξης, ενώ παράλληλα μπορεί να σας υποστηρίξει και με υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης και Σήμανσης Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA