Κατάταξη Ξενοδοχείων σε Κατηγορίες Αστέρων

Στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου για τον τρόπο αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων (Νόμος 4276/2014, ΦΕΚ 155Α) οι Ξενοδοχειακές Μονάδες πρέπει μέχρι τις 31/12/2017 να έχουν προβεί στην έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ).

Βάσει λοιπόν και της Υπουργικής Απόφασης 216/2015 (ΦΕΚ 10Β) {όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 19102/2016} που εξειδικεύει διαδικασίες και κριτήρια για τα Ξενοδοχεία, απαιτείται η λήψη Πιστοποιητικού Κατάταξης έως την παραπάνω προθεσμία. Ο τρόπος λήψης του εν λόγω πιστοποιητικού είναι μέσω επιθεώρησης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης με ειδική σχετική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ όπως καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση 219/2015 (ΦΕΚ 14Β).

Τα Ξενοδοχεία κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες αστέρων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία αστέρων 5***** 4**** 3*** 2** 1*
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 5.500 4.000 3.200 2.200 1.500

Ο παραπάνω αριθμός μορίων προκύπτει βάσει Προαιρετικών Βαθμολογούμενων Κριτηρίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ 10Β) όπως τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 19102/2016. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να πληρούνται όλες οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην εκάστοτε κατηγορία αστέρων.

Αναφορικά με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, βασική αλλαγή που πλέον προβλέπεται είναι η σημαντική αύξηση της βαθμολογίας των Ξενοδοχειακών Μονάδων που εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης. Η ενίσχυση στα μόρια παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ειδικές Πιστοποιήσεις Μόρια
Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών − προτύπων:

α. ECOLABEL, EMAS, ISO 14001

β.GREEN GLOBE, GREEN KEY, TRAVELIFE ή άλλα εξειδικευμένα
δημόσια ή ιδιωτικά πρότυπα

γ. Βιολογική γεωργία ή και χρήση βιολογικών προϊόντων

 

200

150

 

150

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2008, European Ηospitality Quality της HOTREC ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα) 100
Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

α. ISO 22000:2005

β. HACCP, CODEX ALIMENTARIUS

 

200

100

Πιστοποίηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ISO 26000−Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα 100
Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» του ΞΕΕ 250
Ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας ή πιστοποίηση τοπικής κουζίνας βάσει δημοσίων ή ιδιωτικών προτύπων 200
Οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών (αν δεν διαθέτει
πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας)
100

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αυτοαξιολόγηση του καταλύματος πριν την οποιαδήποτε σχετική αίτηση για την λήψη του Πιστοποιητικού Κατάταξης η οποία γίνεται από την ίδια την επιχείρηση και είναι δεσμευτική αναφορικά με την κατηγορία αστέρων βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης.

H ENVITY διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας στη διαδικασία λήψης της σχετικής Πιστοποίησης Κατάταξης, ενώ παράλληλα μπορεί να σας υποστηρίξει και με υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης και Σήμανσης Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Ολοκληρωμένα έργα 2018
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING