Κατάταξη Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων σε Κατηγορίες Αστέρων

Στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου για τον τρόπο αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων (Νόμος 4276/2014, ΦΕΚ 155Α) οι Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις πρέπει μέχρι τις 31/12/2017 να έχουν προβεί στην έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ).

Βάσει λοιπόν και της Υπουργικής Απόφασης 14129/2015 (ΦΕΚ 1476Β) που εξειδικεύει διαδικασίες και κριτήρια για τις Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις, απαιτείται η λήψη Πιστοποιητικού Κατάταξης έως την παραπάνω προθεσμία. Ο τρόπος λήψης του εν λόγω πιστοποιητικού είναι μέσω επιθεώρησης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης με ειδική σχετική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ όπως καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση 219/2015 (ΦΕΚ 14Β).

Οι Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις κατατάσσονται όπως και τα Ξενοδοχεία σε 5 κατηγορίες αστέρων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία αστέρων 5***** 4**** 3*** 2** 1*
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων
Με οικίσκους 5.000 4.000 3.000 2.200 1.500
Χωρίς οικίσκους 4.000 3.000 2.300 1.600 1.000

Ο παραπάνω αριθμός μορίων προκύπτει βάσει Προαιρετικών Βαθμολογούμενων Κριτηρίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 14129/2015 (ΦΕΚ 1476Β). Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να πληρούνται όλες οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην εκάστοτε κατηγορία αστέρων.

Αναφορικά με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, βασική αλλαγή που πλέον προβλέπεται είναι η σημαντική αύξηση της βαθμολογίας των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων που εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης. Η ενίσχυση στα μόρια παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ειδικές Πιστοποιήσεις Μόρια
Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης 100
Πιστοποίηση Οικολογικής διαχείρισης 100
Πιστοποίηση ποιότητας 100

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αυτοαξιολόγηση του καταλύματος πριν την οποιαδήποτε σχετική αίτηση για την λήψη του Πιστοποιητικού Κατάταξης η οποία γίνεται από την ίδια την επιχείρηση και είναι δεσμευτική αναφορικά με την κατηγορία αστέρων βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης.

H ENVITY διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας στη διαδικασία λήψης της σχετικής Πιστοποίησης Κατάταξης, ενώ παράλληλα μπορεί να σας υποστηρίξει και με υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης και Σήμανσης Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA