ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354Β, 8/3/2011) – Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων

«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»
«Η Απόφαση Αριθμ. οικ. 145116 της 2/2/2011 (ΦΕΚ 354 Β, 8/3/2011), ορίζει το πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κενό της Ελληνικής Νομοθεσίας στο συγκεκριμένο θέμα. Η Απόφαση αυτή ουσιαστικά αντικαθιστά την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/65 «Περί διαθέσεως Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων», στα κομμάτια εκείνα που έχουν να κάνουν με την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Η έννοια της επαναχρησιμοποίησης για την ΚΥΑ 145116 είναι ευρεία και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο:

  •  Επαναχρησιμοποίηση με άρδευση (περιορισμένη και απεριόριστη)
  •  Έμμεσο και άμεσο εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων
  •  Πυρόσβεση
  •  Καθαρισμό οδών
  •  Βιομηχανικές χρήσεις (νερό ψύξης, νερό για λέβητες κτλ)
  •  Γήπεδα γκολφ, κτλ

Ανάλογα με το είδος της χρήσης, η ΚΥΑ θέτει διαφορετικά όρια στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων καθώς και το ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας, το οποίο φτάνει από συμβατικά συστήματα επεξεργασίας μέχρι προχωρημένες μεθόδους με χρήση μεμβρανών.
Για κάθε είδος επαναχρησιμοποίησης, ο Φορέας Διαχείρισης του ανακτημένου νερού πρέπει να λάβει αδειοδότηση από την Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Περιφέρειας. Για την αδειοδότηση κατά περίπτωση και μία Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων, με περιεχόμενο που καθορίζεται από το είδος της επαναχρησιμοποίησης.
Η ENVITY, έχοντας εκπονήσει μεγάλο αριθμό Μελετών Επαναχρησιμοποίησης καθώς και Έργα μελέτης και κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη σας σε σχέση με τον εναρμονισμό της Μονάδας σας με την ΚΥΑ 145116.»

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA