Ν. 4014/2011

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»
Ο Ν. 4014/2011 αποτελεί το νέο ισχύον νομικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σημαντικές αλλαγές που επιτελούνται είναι:

 • νέα κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες Α (υποκατηγορίες Α1 & Α2) και Β,
 • νέα κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες Α και Β, Υ.Α. 1958/2012
 • νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • υποχρέωση έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην κατηγορία Β για Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αντί της πρότερης υποχρέωσης για εκπόνηση Περιβαλλοντικής Έκθεσης, με αποτέλεσμα την απλοποίηση της διαδικασίας
 • καθιέρωση πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000, με την υποχρέωση εκπόνησης της συμπληρωματικής ειδικής μελέτης «Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση» Πρόκειται για εξειδικευμένη Μελέτη, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η οποία στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή.
 • η δυνατότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ή δραστηριοτήτων που λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή παρεκκλίνουν των εγκεκριμένων.
 • η κατάργηση των επιμέρους αδειών και εγκρίσεων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων , η έγκριση επέμβασης, οι άδειες διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων , οι οποίες αντικαθίστανται από τις απαιτούμενες ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ
 • η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πιστοποιείται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • η αναγνώριση και ενίσχυση των έργων ή δραστηριοτήτων που διαθέτουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS ή ISO 14001

H ENVITY έως σήμερα έχει εκπονήσει έργα και δραστηριότητες στο σύνολο του εύρους των νέων απαιτούμενων μελετών από το Ν. 4014.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
 • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
 • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
 • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
 • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA