Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718Β, 8/10/2012) – Υγειονομική Διάταξη

Η Υγειονομική Διάταξη 96967/2012, στοχεύει στην εξειδίκευση των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου, στα πλαίσια των διαδικασιών αδειοδότησης.

Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις εξής Επιχειρήσεις Τροφίμων:

 • Παρασκευαστές – Συσκευαστές – Παραγωγικές μονάδες
 • Αποθήκευση − Διανομείς και Μεταφορείς
 • Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
 • Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας
 • Επιχειρήσεις Mαζικής Eστίασης

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 96967/2012, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004.

Οι απαιτήσεις υγιεινής σχετίζονται με:

 • τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης
 • τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί
 • την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού
  • Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες
  • Οι υπεύθυνοι της ασφάλειας τροφίμων της επιχείρησης εκπαιδεύονται κατάλληλα για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής βάσει των αρχών HACCP
 • τα προγράμματα καθαρισμού − απολύμανσης και απεντόμωσης − μυοκτονίας
 • με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της δραστηριότητας της

Η ENVITY, έχοντας εκπονήσει μεγάλο αριθμό Μελετών HACCP καθώς και με την εμπειρία της επιτυχούς καθοδήγησης πολλών επιχειρήσεων τροφίμων για την απόκτηση πιστοποιητικού ISO 22000, είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη σας σε σχέση με τον εναρμονισμό της Επιχείρησής σας με την Υγειονομική Διάταξη 96967/2012.

Υγειονομική Διάταξη 96967

Ολοκληρωμένα έργα 2018
 • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
 • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
 • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
 • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
 • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
 • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING