Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718Β, 8/10/2012) – Υγειονομική Διάταξη

Η Υγειονομική Διάταξη 96967/2012, στοχεύει στην εξειδίκευση των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου, στα πλαίσια των διαδικασιών αδειοδότησης.

Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις εξής Επιχειρήσεις Τροφίμων:

 • Παρασκευαστές – Συσκευαστές – Παραγωγικές μονάδες
 • Αποθήκευση − Διανομείς και Μεταφορείς
 • Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
 • Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας
 • Επιχειρήσεις Mαζικής Eστίασης

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 96967/2012, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004.

Οι απαιτήσεις υγιεινής σχετίζονται με:

 • τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης
 • τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί
 • την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού
  • Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες
  • Οι υπεύθυνοι της ασφάλειας τροφίμων της επιχείρησης εκπαιδεύονται κατάλληλα για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής βάσει των αρχών HACCP
 • τα προγράμματα καθαρισμού − απολύμανσης και απεντόμωσης − μυοκτονίας
 • με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της δραστηριότητας της

Η ENVITY, έχοντας εκπονήσει μεγάλο αριθμό Μελετών HACCP καθώς και με την εμπειρία της επιτυχούς καθοδήγησης πολλών επιχειρήσεων τροφίμων για την απόκτηση πιστοποιητικού ISO 22000, είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη σας σε σχέση με τον εναρμονισμό της Επιχείρησής σας με την Υγειονομική Διάταξη 96967/2012.

Υγειονομική Διάταξη 96967

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
 • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
 • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
 • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
 • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA