ΥΑ Α.Π. οικ. 170225 (ΦΕΚ 135Β, 27/01/2014) – Περιεχόμενα Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α

Με την παρούσα Απόφαση τίθενται αναλυτικά οι επιμέρους εξειδικεύσεις των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Α’ (ήτοι Α1 & Α2) ανά ομάδα έργου (όπως αυτές καθορίζονται από την Υ.Α. 1958/2012).

Οι επιμέρους εξειδικεύσεις τίθενται για πρώτη φορά, στο εκάστοτε ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο για το περιβάλλον, για κάθε μια από τις Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων (ΥΑ 1958/2012), με αποτέλεσμα να αποτελούν πλέον σαφείς, ουσιαστικές και επιστημονικές κατευθύνσεις τόσο για τη διάρθρωση των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και για το πλαίσιο εκπόνησης αυτών.

Επιπρόσθετα, εξειδικεύονται και καθορίζονται οι προδιαγραφές της απαιτούμενης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Σημαντικότερη τομή αποτελεί η υποχρεωτική πλέον Εργασία/Μελέτη Πεδίου, ενώ οι ακολουθούμενες μέθοδοι, η απαιτούμενη διάρκεια εργασιών και τα εξαγόμενα αποτελέσματα τεκμηριώνονται στην παραδοτέα ΕΟΑ.

Κατεβάστε το ΦΕΚ

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA