Σχέδια Αποβλήτων – Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγών

Κάθε επιχείρηση και εγκατάσταση που παράγει από την λειτουργία της επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα οφείλει σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία να έχει αναγνωρίσει όλα τα ρεύματα αποβλήτων που παράγει και στη συνέχεια να εξασφαλίζει την ορθή διαχείρισή τους.

Παράλληλα, αποτελεί νομική υποχρέωση για όλους τους παραγωγούς αποβλήτων (επικινδύνων και μη) να συντάσσουν και να υποβάλλουν σε ετήσια βάση μια έκθεση για τα ρεύματα αποβλήτων που είχαν στην επιχείρηση και τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων.

Η Ομάδα της ENVITY διαθέτει την νομική και τεχνική γνώση που απαιτείται για να στηρίξει την επιχείρησή σας στην αναγνώριση των αποβλήτων, την ορθή νομικά διαμόρφωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης και την καταγραφή και σύνταξη της έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. Παράλληλα είναι σε θέση αν σας υποστηρίξει στην εύρεση κατάλληλων συνεργατών για την διαχείριση των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων που διαθέτει η επιχείρησή σας.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA