Μελέτες REACH

To ακρωνύμιο REACH προέρχεται από τις λέξεις Registration, Evaluation, Authorisation και restriction of Chemicals. Η μελέτη REACH επιβάλλεται από το 2007 (Οδηγία 1907/2006) και έχει ως σκοπό να μειώσει τον κίνδυνο προς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τα χημικά. Σύμφωνα με την οδηγία κάθε χημικό πρέπει να αναγνωρίζεται και να καταχωρείται μέσα από το REACH. Για να γίνει αυτή η καταχώρηση, απαιτείται να γίνει μία μελέτη ανάλογα με το υλικό που θα αποτυπώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του χημικού ή της χημικής ένωσης.

Η ENVITY, εκμεταλλευόμενη τις αυξημένες συνέργιες από την συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες έχει την δυνατότητα να καλύψει τις απαιτήσεις της καταχώρισης του προϊόντος σας στον κατάλογο REACH.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA