Σεμινάριο ΕΦΕΤ – Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων και που εργάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: Παρασκευή, Μεταποίηση, Παραγωγή, Συσκευασία, Αποθήκευση, Μεταφορά, Διαμονή, Διακίνηση και Προσφορά προς Πώληση ή Διάθεση Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία, οι χειριστές τροφίμων των παραπάνω επιχειρήσεων, οφείλουν να έχουν λάβει την βασική κατάρτιση, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ.

Η ENVITY, σε συνεργασία με Εγκεκριμένους Εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ, παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του Σεμιναρίου που απαιτείται από την Νομοθεσία. Το σεμινάριο αυτό υλοποιείται στον χώρο του πελάτη ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιπλέον του βασικού υλικού εκπαίδευσης που προβλέπεται από τον ΕΦΕΤ, υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού του υλικού με πρακτικές και στοιχεία που αφορούν εκειδικευμένα τις υποδομές και την λειτουργία της εταιρείας του πελάτη. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Εκπαίδευσης/Κατάρτισης καθώς και Πιστοποιητικό Κατάρτισης από τον ΕΦΕΤ, μετά από την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

Ο εξοπλισμός (projector, laptop κτλ) που απαιτείται για την διενέργεια της εκπαίδευσης δύναται να παρέχεται από την ENVITY χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA