Επιθεωρήσεις συμμόρφωσης με νομοθεσία

Όλες οι επιχειρήσεις είτε είναι μεταποιητικές ή βιομηχανικές είτε είναι εμπορίου και παροχής υπηρεσιών καλούνται να συμμορφώνονται με μια σειρά νομοθετικών απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αυτές ομαδοποιούνται σε δυο κατηγορίες:

1. Απαιτήσεις που καταλήγουν στην υποχρέωση λήψης κάποιας έγκρισης ή άδειας από δημόσια υπηρεσία (πχ ΑΕΠΟ, Άδεια επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, άδεια χρήσης νερού, πιστοποιητικό πυροπροστασίας κ.α.)
2. Απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται καθ’ όλη τη λειτουργία των επιχειρήσεων (πχ τήρηση Περιβαλλοντικών όρων, απαιτήσεις σύννομης διαχείρισης αποβλήτων, απαιτήσεις Τεχνικού Ασφαλείας) και οι οποίες ελέγχονται μόνο κατά την αυτοψία υπηρεσιών σε μια επιχείρηση

Η ENVITY διαθέτοντας σαν βασικά εργαλεία την άρτια γνώση των νομοθετικών απαιτήσεων που διέπουν την λειτουργία κάθε επιχείρησης και την εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιθεωρήσεων επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων είναι σε θέση να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

A. Την συλλογή και καταγραφή όλων των επιμέρους απαιτήσεων με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται η επιχείρησή σας
B. Τον σχεδιασμό και διενέργεια των επιθεωρήσεων για την αξιολόγηση της μεθόδου συμμόρφωσης της επιχείρησής σας με τις απαιτήσεις αυτές

Στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι να διασφαλίσουμε στους πελάτες μας ότι γνωρίζουν τις νομικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία τους και ταυτόχρονα ότι συμμορφώνονται με αυτές προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο μιας επιχείρησης να λάβει κάποιο πρόστιμο σχετικά με την μη τήρηση νομοθεσιών.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA