Επιθεωρήσεις συμμόρφωσης προμηθευτών ως προς προσυμφωνημένες απαιτήσεις (2ου Μέρους)

Επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει Συστήματα Διαχείρισης ή έχουν θεσπίσει τις δικές τους απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία τους δύναται να επιθυμούν με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουν ότι και οι προμηθευτές τους σέβονται τις απαιτήσεις που τους θέτουν και λειτουργούν με βάση τις προκαθορισμένες προδιαγραφές. Προκειμένου να τεκμηριωθεί η συμμόρφωση αυτή, η ENVITY παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας επιθεώρησης 2ου μέρους σε προμηθευτές της επιχείρησής σας, με κριτήριο την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους στις απαιτήσεις σας.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA