Εσωτερικές επιθεωρήσεις συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης

Βασική απαίτηση όλων των προτύπων για τα Συστήματα Διαχείρισης, ανεξάρτητα της εξειδίκευσής τους (Ποιότητα, Περιβάλλον, Ασφάλεια Τροφίμων, Ασφάλεια Πληροφοριών, κτλ), είναι η διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων με στόχο:

  • Να αξιολογηθεί ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του προτύπου από το εφαρμοζόμενο σύστημα
  • Να αξιολογηθεί το επίπεδο εφαρμογής του Συστήματος από τα μέλη της εταιρείας

Προκειμένου να συμμορφώνεται η εταιρεία σας με την απαίτηση αυτή του κάθε προτύπου, η ENVITY αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιεί σε ετήσια βάση τις εσωτερικές επιθεωρήσεις. Πέραν της συμμόρφωσης με το πρότυπο, η ENVITY  εξασφαλίζει στους πελάτες της –μέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων- τη διαρκή αναγνώριση σημείων βελτίωσης του Συστήματος του εφαρμόζουν.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA