Εσωτερικές επιθεωρήσεις συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών με πρότυπα (CE, ECOLABEL…)

Η συμμόρφωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων προκειμένου να λάβει κάποια ειδική πιστοποίηση ή κάποιο σήμα λειτουργίας είναι επιτακτική ανάγκη για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων. Η ENVITY διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην βελτίωση των επιχειρήσεων προκειμένου να συμμορφώνονται με τα εν λόγω κριτήρια, μπορεί να παρέχει σαν ξεχωριστή υπηρεσία την διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης προκειμένου να τεκμηριώνεται τόσο η συμμόρφωση όσο και οι αποκλίσεις των υπηρεσιών ή προϊόντων σας από τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων πιστοποιήσεων.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών, η ENVITY αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την εσωτερική επιθεώρηση με στόχο την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του σήματος και ταυτόχρονα να παρουσιάσει στην εταιρεία τις βελτιώσεις που πρέπει να κάνει προκειμένου να εξασφαλίσει την πιστοποίηση του προϊόντος ή υπηρεσίας.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA