Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Πρόκειται για εξειδικευμένη Μελέτη, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,  η οποία εκπονείται συμπληρωματικά όταν το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας  στην προστατευόμενη περιοχή και των ειδών που την απαρτίζουν.

Με δεδομένες τις ισχύουσες πλέον (βλ. ΥΑ Α.Π. οικ. 170225 ) προϋποθέσεις εκπόνησης της ΕΟΑ, η ομάδα της ENVITY παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Η ομάδα της ENVITY πλαισιώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και μελέτη πεδίου (ειδικοί οικοτόπων, ορνιθοπανίδας, χλωρίδας, κλπ). Ανάλογα με το είδος της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ, ΤΚΣ, ΖΕΠ) καθώς και με το είδος του προς μελέτη έργου ή δραστηριότητας, δημιουργείται η καταλληλότερη ομάδα εργασίας της ENVITY ανά περίπτωση εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική περιβαλλοντική αδειοδότησή του.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA