Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Για τα έργα ή δραστηριότητες που υποχρεούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (Κατηγορία Α1 & Α2), εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Κατηγορία που υπάγονται καθώς και το σύνολο του νομικού πλαισίου που τις διέπει. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατατίθεται στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ή δραστηριότητας.

Αντιστοίχως, για τα έργα ή δραστηριότητες που υποχρεούνται να υπαχθούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (Κατηγορία Β), γίνεται Δήλωση Υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Η ENVITY διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία στην σύνταξη ΜΠΕ όλων των κατηγοριών και σε πλήθος διαφορετικών εφαρμογών. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία για τον χειρισμό δύσκολων υποθέσεων που απαιτούν συνεχή συντονισμό και συνεννόηση με τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA