Σήμανση Προϊόντων / Υπηρεσιών

Σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών είναι απαίτηση νομική ή πίεση της αγοράς η πιστοποίησή τους ή η συμμετοχή σε κάποιο συλλογικό σήμα. Τα σήματα και οι πιστοποιήσεις αυτές βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία: το προϊόν ή οι υπηρεσίες να συμμορφώνονται με μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, βάση των οποίο βαθμολογούνται και αξιολογούνται προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση ή το σήμα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων πιστοποιήσεων ή σημάνσεων είναι:

  • CE: είναι η βασική υποχρεωτική σήμανση προϊόντων ως αποδεικτικό συμμόρφωσης συγκεκριμένων προϊόντων με τις Κοινοτικές Αποφάσεις. Έχει εφαρμογή σε διάφορα είδη προϊόντων όπως: Τσιμέντο, Αδρανή, Μέσα Ατομικής Προστασίας, Μηχανές, και άλλα.
  • Eco-Label (Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα): εθελοντική σήμανση προϊόντων ή υπηρεσιών ως απόδειξη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας. Έχει εφαρμογή σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών όπως: στρώματα, βερνίκια και χρώματα, διαλύτες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τουριστικά καταλύματα, και άλλα.
  • GREEN KEY (Οικολογικό σήμα για τον Τουρισμό): εθελοντική σήμανση επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα ως απόδειξη συμμόρφωσης με μια σειρά οικολογικών απαιτήσεων. Έχει εφαρμογή σε: ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια και κέντρα αναψυχής.
  • FSC: Το FSC – Forest Stewardship Council (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) είναι ένας Διεθνής Μη-Κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σκοπό την προστασία των δασών του πλανήτη. Η Πιστοποίηση κατά FSC δίδεται από διαπιστευμένους από το FSC φορείς και αφορά σε προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες που αφορούν σε προϊόντα ξυλείας, όπως: Χαρτί, Έπιπλα, Ξύλινα αντικείμενα και άλλα.

Η Ομάδα της ENVITY διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας στη διαδικασία πιστοποίησης ή λήψης κάποιου ειδικού σήματος εξασφαλίζοντας την βέβαια επιτυχία του εγχειρήματός σας.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA