Συστήματα Διαχείρισης

Α. Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης:
Τα Συστήματα Διαχείρισης αποτελούν για τις επιχειρήσεις βασικά εργαλεία οργάνωσης, βελτιστοποίησης αποδόσεων, εξοικονόμησης πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών) και μοντελοποίησης της λειτουργίας. Υπάρχουν πολλά διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα Συστήματα Διαχείρισης που έχουν την ίδια βάση, αλλά αποσκοπούν στον έλεγχο και την διαχείριση διαφορετικών παραμέτρων, όπως είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, η περιβαλλοντική διαχείριση, η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία των πληροφοριών, κτλ.
Η ομάδα της ENVITY διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων (μεταποιητικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, εμπορικές κτλ) και είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε εταιρεία στον σχεδιασμό του βέλτιστου Συστήματος Διαχείρισης, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας και με στόχο να διευκολύνει και να βελτιώνει τη λειτουργία της.

Η ENVITY συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό να σας παρέχει πλήρης υπηρεσίες σχετικά με την ανάπτυξη, και εφαρμογή Συστημάτων βασισμένων στα πιο πάνω Πρότυπα.

Β. Υποστήριξη στην εφαρμογή και βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης:

Κάθε Σύστημα Διαχείρισης προϋποθέτει την διαρκή βελτίωση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της τήρησης του Συστήματος, του εντοπισμού αναγκών για βελτίωση, της διατήρησης μιας αποτελεσματικής τεκμηρίωσης, της διαρκούς ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τελικά μέσω της ετήσιας παρακολούθησης της επίδοσης της εταιρείας.

Προκειμένου λοιπόν ένα Σύστημα Διαχείρισης να συνεχίζει να αποτελεί προστιθέμενη αξία για μια εταιρεία πρέπει να παρακολουθείται καταλλήλως σε ετήσια βάση.

Η ENVITY αναλαμβάνει για εταιρείες που διαθέτουν ήδη ένα Σύστημα Διαχείρισης την υποστήριξη στην ετήσια παρακολούθηση και βελτίωση των επιδόσεών τους. Οι ενέργειες που ενδεικτικά παρέχουμε στα πλαίσια της υποστήριξης είναι: ετήσια παρακολούθηση δεικτών και στόχων, συμμετοχή στην ανασκόπηση, διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών ενεργειών.

Latest News
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA