Επιθεωρήσεις ελέγχου καλής λειτουργίας ΜΕΛ

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας τους και έλεγχο της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων ανάλογα με την τελική χρήση ή διάθεσή τους. Ακόμα και μία Μονάδα που λειτουργεί κατά κανόνα ικανοποιητικά, μπορεί να εμφανίσει προβλήματα τα οποία μπορεί να οφείλονται σε μία σειρά αιτιών που δεν μπορούν αν προβλεφθούν όπως: έντονη διακύμανση στην ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων λυμάτων, παρουσία τοξικών ουσιών στην είσοδο της μονάδας, έντονη διακύμανση στην θερμοκρασία, μη επαρκής αερισμός, λειτουργικά προβλήματα που δεν είναι εμφανή, διατάραξη της ποσότητας και σύστασης της βιομάζας κ.α.. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζεται ξαφνικά κάποιο πρόβλημα στην ποιότητα των εξερχομένων λυμάτων χωρίς να είναι σαφής η αιτία που το προκαλεί.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ENVITY αναλαμβάνει να ελέγξει την λειτουργία της μονάδας σας, να εντοπίσει τα προβλήματα και τα αίτιά τους και να αποκαταστήσει την καλή λειτουργία της Μονάδας.

(Ελληνικά) Latest News
(Ελληνικά)
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA