Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξειδικευμένων Ενδοεταιρικών σεμιναρίων στο αντικείμενο υπηρεσιών της εταιρείας

Η διαρκής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η ύπαρξη νέων βέλτιστων πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας, η υποχρέωση υιοθέτησης προτύπων για την λειτουργία μιας εταιρείας και η υποχρέωση κατάρτισης εργαζομένων είναι κάποιοι από τους λόγους που μπορεί να δημιουργήσουν την ανάγκη υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης σε μια εταιρεία.
Η ENVITY διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και δεξιότητες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας. Συμπληρωματικά, οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι εγκεκριμένοι εισηγητές ΛΑΕΚ.

(Ελληνικά) Latest News
(Ελληνικά)
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
  • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
  • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
  • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
  • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA