Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η εταιρεία διευρύνει συνεχώς τον κύκλο των εγχώριων και Ευρωπαϊκών συνεργατών της της προκειμένου να αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και δίκτυα με στόχο την υποβολή ολοκληρωμένων και επιτυχημένων προτάσεων.

Ενδεικτικά, η ENVITY ενδιαφέρεται και συμμετέχει σε calls όπως:

 • FP7 (πλέον HORIZON 2020)
 • LIFE+
 • ECOINNOVATION
 • EUROSTARS
 • LEONARDO DAVINCI
 • GRUNDVIG
 • INTERREG (ως subcontractor δημόσιων φορέων)
 • MED EUROPE
 • SOUTH EAST EUROPE

Η ENVITY μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των αντικειμένων που αφορούν σε Περιβαλλοντική Διαχείριση, Διαχείριση Οικοτόπων και Ενέργεια. Παρέχοντας υπηρεσίες  όπως μελέτες, έρευνα, τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπροσώπηση, υποστήριξη σε διαχείριση έργου, ποιοτική αξιολόγηση και παρακολούθηση, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κλπ..

Mέσω του δικτύου των συνεργατών της και μπορεί να συμμετέχει τόσο ως εταίρος σύμπραξης (partner) όσο και σαν Συντονιστής (coordinator) εφόσον καλύπτει τα κριτήρια του εκάστοτε call.

Είναι επίσης σε θέση να αναλάβει τη Δημοσιότητα του έργου προσφέροντας όλο το φάσμα των σχετικών υπηρεσιών όπως δημιουργία ιστοσελίδας έργου, δημιουργία λογοτύπων, διοργάνωση Workshops και Διαχειριστικών Συναντήσεων, επικοινωνία με σχετικούς με το έργο Stakeholders, συγγραφή ερευνητικών εργασιών και papers κλπ.

(Ελληνικά) Latest News
(Ελληνικά)
Νοέμβριος 2017 – ολοκληρώσαμε την 1η πιστοποίηση βάσει GDPR

Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ

Τα έργα που ολοκληρώσαμε τον Οκτώβριο 2017:
 • Πιστοποίηση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING κατά 14001:2015
 • Πιστοποίηση της εταιρείας AIA RELATE κατά ISO 27001:2013
 • Ολοκλήρωση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για Λατομείο στην Έδεσσα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
 • Ολοκλήρωση Περιβαλλοντικών αδειών και ΗΜΑ της εταιρείας GENESIS PHARMA SA