Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Πρόκειται για εξειδικευμένη Μελέτη, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,  η οποία εκπονείται συμπληρωματικά όταν το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας  στην προστατευόμενη περιοχή και των ειδών που την απαρτίζουν.

Με δεδομένες τις ισχύουσες πλέον (βλ. ΥΑ Α.Π. οικ. 170225 ) προϋποθέσεις εκπόνησης της ΕΟΑ, η ομάδα της ENVITY παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Η ομάδα της ENVITY πλαισιώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και μελέτη πεδίου (ειδικοί οικοτόπων, ορνιθοπανίδας, χλωρίδας, κλπ). Ανάλογα με το είδος της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ, ΤΚΣ, ΖΕΠ) καθώς και με το είδος του προς μελέτη έργου ή δραστηριότητας, δημιουργείται η καταλληλότερη ομάδα εργασίας της ENVITY ανά περίπτωση εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική περιβαλλοντική αδειοδότησή του.

Corporate News
  • Health First Certification for the Tourism Industry - Learn more
  • CoVid Shield Certification powered by TUV Austria Hellas - Learn more
  • New Certifications: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Construction – Operation – Maintenance of WWTP: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX for loan applicants of Piraeus Bank
  • Adoption of new standards ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Submission of Environmental Studies: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Annual Support for the Maintenance of Management Systems: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING