Εσωτερικές επιθεωρήσεις συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης

Βασική απαίτηση όλων των προτύπων για τα Συστήματα Διαχείρισης, ανεξάρτητα της εξειδίκευσής τους (Ποιότητα, Περιβάλλον, Ασφάλεια Τροφίμων, Ασφάλεια Πληροφοριών, κτλ), είναι η διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων με στόχο:

  • Να αξιολογηθεί ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του προτύπου από το εφαρμοζόμενο σύστημα
  • Να αξιολογηθεί το επίπεδο εφαρμογής του Συστήματος από τα μέλη της εταιρείας

Προκειμένου να συμμορφώνεται η εταιρεία σας με την απαίτηση αυτή του κάθε προτύπου, η ENVITY αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιεί σε ετήσια βάση τις εσωτερικές επιθεωρήσεις. Πέραν της συμμόρφωσης με το πρότυπο, η ENVITY  εξασφαλίζει στους πελάτες της –μέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων- τη διαρκή αναγνώριση σημείων βελτίωσης του Συστήματος του εφαρμόζουν.

Ολοκληρωμένα έργα 2018
  • Νέες Πιστοποιήσεις: BRINKS SECURITY SERVICES/BRINKS CASH/BRINKS AVIATION (ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07, ISO 27001), ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ (ISO 9001:15), ΜΠΑΤΣΗΣ/Μ.ΚΑΤ.ΙΚΕ(ISO 9001:15, ISO 14001:15, OHSAS 18001:07)
  • GDPR Projects: AID PLUS CARE, PALO
  • Κατασκευή – Λειτουργία – Συντήρηση ΜΕΛ: ΑΚΤΩΡ, 2η ΜΑΛ/ΣΧΑΛ, ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ, CONFIDE, 114ΠΜ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  • Due Diligence: QIX για δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Υποβολή Περιβαλλοντικών Μελετών: ΕΜΕ, ΒΑΣΔΑΡΗΣ
  • Μετάβαση στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001 & ISO 14001: CQS/PALADINO, ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΛΥΔΑ, UTC, ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΣ, QIX, ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ERODIOS CAMPING, ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  • Ετήσια Υποστήριξη στην Διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης: AIA RELATE, ΑΙΝΟΣ, CQS/PALADINO, ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ, UTC, ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ, HAFCO, ERODIOS CAMPING